2 فروردین 1397
صفحه اصلی

کلوپ شبانه میامی در مورد شیرین کاری اسب

اسب سفید به نظر می رسد که سوار خود را در مقابل کافه شبانه های مهیج ترسناک در میامی مجوز داده است پس از آنکه یک خانم مجهز به اسب در محل اسب سوار اسب شده است، ویدئو از مكی در ساحل جنوبی نشان داد كه اسب سفید به طرز وحشیانهی کلوببرها به نظر میرسد حیوان پس از ظهور به سمت سفر میرود یا به سمت زمین فرود میآید و سوار میشوید. فیلمها فریاد میزدند و بعد از آن تشویق میکردند چون حیوان منتقل میشود. این باشگاه تحت بازجویی برای احتمال ظلم و ستم به حیوانات قرار گرفته و به امنیت عمومی Miami Beach Police تیتای