2 فروردین 1397
صفحه اصلی

حمله یونتویل: گروگان گیر کالیفرنیا بیمار سابق بود

مردی که سه زن را گروگان گرفت، اما به دیگران اجازه داد فرار کند. مردی که سه زن را پس از ایستادن در یک خانه جانباز در ناحیه کالیفرنیا کشف کرد، مقامات بیمار سابق می گویند که سه قربانی همه کارکنان مرکز در یونتویل بودند. مرکز خدمات بهداشت روان را برای جانبازان جنگ در عراق و افغانستان فراهم می کند. مردان مسلح مظنون که در صحنه جان باختند، به عنوان آلبرت وانگ نامگذاری شده اند. هیچ انگیزه ای برای حمله مشخص نشده است. پلیس می گوید وونگ یک تفنگدار سابق ارتش آمریکا را ترک کرده است