2 فروردین 1397
صفحه اصلی

تیراندازی فلوریدا: تیراندازها را در محاصره تیراندازی قرار می دهد

پخش ویدئویی بر روی دستگاه دستگاه شما نمایش داده نمی شود. قوانین اسلحه آمریکایی توضیح داده شده است. رئیس جمهوری دونالد تامپس برای جلوگیری از تیراندازی مدرسه، درخواست های مکرر خود را برای افزایش سن برای خرید تفنگ های نیمه اتوماتیک به 21 نرسانده است. اما او با پیشنهادی متضاد خود برای ارائه اسلحه آموزش کارکنان مدرسه رئیس جمهور به این نتیجه رسید که حمایت سیاسی زیادی برای افزایش سن حداقل برای خرید سلاح گرم وجود ندارد. آمریکایی ها باید 18 ساله یک اسلحه یا تفنگ بخرند و 21 برای خرید یک اسلحه مجوز از فروشندگان مجاز تحت قانون فدرال فروش بدون مجوز مانند مواردی که در اسلحه